Obejmuje obszar ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu zachowania
Na obszarach graniczących z PK może być wyznaczona otulina,
Utworzenie PK następuje na drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego granice, obszar, nazwę i ewentualnie otulinę,
PK zarządza dyrektor parku, a dyrektora PK powołuje wojewoda po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody.