Konferencja podsumowująca projekt.

 • Miejsce spotkania: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, budynek Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1
 • Zapoznanie uczestników z Programem pn. Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą.
 • Przykłady dobrych praktyk wykorzystanych w projekcie.
 • Wykształcenie umiejętności zadawania kluczowych pytań dotyczących środowiska.
 • Uświadomienie społeczeństwu, że codzienne działania wpływają na środowisko.
 • Zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla bioróżnorodności, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju
 • Zmiana zachowań,  postaw i nawyków odbiorców projektu.
 • Podniesienie poziomu wiedzy wśród odbiorców projektu oraz dostarczenie odbiorcom informacji na temat konieczności zrównoważonego korzystania z przyrody.
 • Odbiorcy: uczestnicy projektu, studenci, osoby zainteresowane problemami środowiska, trenerzy, edukatorzy, nauczyciele, seniorzy

Przewidywana liczba uczestników : 1 konferencja x 50 osób = 50 uczestników

Data: 24 maja 2024 r.

Miejsce: Aula Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek

Sposób promocji konferencji:

 • Informacja na stronie internetowej Kujawskiej Szkoły Wyższej i podmiotów zaangażowanych
 • Maile, pisma

Sposób prezentacji wybranych zagadnień: prezentacje multimedialne, wykład

Program:

 • 09.00-09.20 Rejestracja uczestników
 • 09.20-09.40 Powitanie gości, prezentacja projektu
 • 09.40-10.10 Zrównoważony rozwój – rozwiązania edukacyjne.
  Stanisław Kunikowski, Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • 10.10-10.40 Edukacja w zakresie gospodarki odpadami
  i recyklingu tworzyw sztucznych na przykładzie przedsiębiorstwa PLAST-MAR.
  Bernadeta Barczak, PLAST-MAR
 • 10.40-11.10 Gospodarowanie zasobami wodnymi.
  Paweł Stopiński, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej
 • 11.00-10-11.40 Przykłady rozwiązań ekologicznych w mieście Włocławek.
  Paweł Żyżelewicz, Urząd Miasta Włocławek
 • 11.40-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-12.30 Ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  Leszek Wasielewski, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • 12.30-13.00 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – rozwiązania MPWiK we Włocławku.
  Przedstawiciel MPWiK we Włocławku
 • 13.00-13.30 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju przyszłością dla kształcenia w szkołach wyższych.
  Anna Batorczak, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • 13.30-14.00 Gospodarka odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa Saniko.
  Joanna Fydryszewska, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej