Cel główny:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:

  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu
  • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej bioróżnorodności
  • Promowanie świadomych decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska
  • Upowszechnianie wiedzy na temat gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
  • Propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze zdrowym stylem życia
  • Promowanie postaw prośrodowiskowych
  • Zmotywowanie uczestników programu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego,
  • Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska.