Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest uczelnią społeczną, założoną w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. To najstarsza uczelnia niepubliczna w województwie kujawsko-pomorskim. W 2020 roku KSW obchodziła 25-lecie działalności naukowo-dydaktycznej. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe i MBA. Od momentu powstania, mury Uczelni opuściło ponad 23 tys. absolwentów. Z każdym rokiem absolwenci KSW otrzymują coraz wyższe oceny wśród pracodawców z całego regionu. Jest to dowód na to, że Uczelnia kształci na dobrym poziomie, mając wysoko specjalistyczną kadrę wykładowców i zaplecze naukowe.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku( dawna WSHE)  od początku swego istnienia prowadzi politykę proekologiczną. Program edukacyjny „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” jest kontynuacją realizowanych wcześniej programów. Programy realizowane w latach 2014-2022 miały charakter edukacyjny  i wielopokoleniowy. Zajęcia prowadzone były  cyklicznie w formie warsztatów, zajęć laboratoryjnych, wykładów i pogadanek, prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach. Zorganizowano konferencję naukową i seminaria. Zasięg terytorialny realizowanych zadań obejmował obszar województwa kujawsko pomorskiego. Beneficjentami programów byli studenci wrocławskich uczelni, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych,  pracownicy jednostek samorządowych, wykładowcy, nauczyciele, przedsiębiorcy oraz inne grupy społeczności lokalnej, dla których troska o czyste środowisko jest priorytetową.( rozpiętość wiekowa 10- 70 lat.)  Miejscem realizacji zajęć edukacyjnych były sale dydaktyczne KSW  i laboratoria chemiczne  i mikrobiologiczne wyposażone w profesjonalne stoły laboratoryjne, dygestorium, destylarki  i  sprzęt laboratoryjny  w tym: konduktometry, spektrofotometr UV- VIS Elmera Perkina, sterylizator Medical- Prestige, cieplarki , destylarki, elektrody jonoselektywne do potencjometrii, phmetry, wielofunkcyjne przyrządy komputerowe CX-741 ELMETRON, wagi laboratoryjne, mikroskopy NICON z możliwością imersji, mierniki zanieczyszczeń powietrza i mierniki poziomu ciśnienia akustycznego,  drobny sprzęt laboratoryjny i szkło oraz odczynniki chemiczne. Poprzez realizację celów edukacyjnych ww. programów osiągnięto efekt ekologiczny między innymi, w postaci zmiany świadomości i postaw oraz wykształcenia nawyków oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.