Atmosfera ziemska to najbardziej zewnętrzna gazowa część planety. Obecność atmosfery i jej skład mają istotny wpływ na życie na Ziemi. Składa się ona z mieszaniny gazów zwanej „powietrzem”, w skład, którego wchodzi azot, tlen, argon ( stanowią one 99% całej atmosfery ) oraz inne gazy występujące w ilościach śladowych (ozon, tlenki azotu, związki siarki, amoniak).

W atmosferze znajduje się również para wodna (0,02-4%). Podstawowe właściwości powietrza to brak zabarwienia, brak smaku i zapachu oraz słaba rozpuszczalność w wodzie. To właśnie warstw atmosfery wystarcza do stworzenia warunków do rozwoju życia na ziemi. Klimat ziemski jest kształtowany poprzez oddziaływania między powierzchnią ziemi a atmosferą i ulega ciągłym zmianom. Zmienność ta występowała przed i po pojawieniu się człowieka. Jednakże wpływ człowieka jest znaczący szczególnie jeśli rozpatrujemy wprowadzane przez człowieka zanieczyszczenia do powietrza. Wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza nazywamy emisjami. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze odbywa się na zasadzie dyspersji. Mechanizm dyspersji opiera się na zasadzie dyfuzji fizycznej, konwekcji i adwekcji. Źródłami zanieczyszczeń powietrza wynikającymi z działalności człowieka są przede wszystkim transport, spalanie paliw, energetyka, przemysł, rolnictwo itp. Do atmosfery emitowane są głównie następujące substancje: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, tlenki siarki i pyły. Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.