Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako taki, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia  swoich potrzeb.

Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety.

Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, integracji społecznej i ochrony środowiska. Są one wzajemnie połączone i wszystkie są niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw.

Rozwój zrównoważony opiera się na działaniach i zadaniach , które są istotne w dziedzinach o najważniejszym dla nas znaczeniu dotyczących ludzi, naszej planety, dobrobytu, pokoju na świecie i partnerstwa.

W przypadku ludzi, jesteśmy zdeterminowani do wyeliminowania ubóstwa i głodu we wszystkich ich formach i wymiarach oraz zapewnienia wszystkim ludziom możliwości wykorzystania swojego potencjału z godnością, w zdrowym środowisku i zgodnie z zasadą równości.

Drugą istotną wartością jest nasza planeta, którą  chcemy chronić  przed pogarszającym się stanem środowiska  poprzez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi i podejmowanie pilnych działań  przeciwdziałających zmianom klimatycznym, wspierając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.

Mając na myśli dobrobyt, powinniśmy  zapewnić wszystkim ludziom godne i satysfakcjonujące życie oraz sprawić by rozwój gospodarczy, społeczny i technologiczny zachodził w zgodzie z naturą.

Pokój na świecie dotyczy budowania pokojowego, jak i zintegrowanego społeczeństwa, wolnego od strachu i przemocy. Nie ma zrównoważonego rozwoju bez pokoju, jak i nie ma pokoju bez zrównoważonego rozwoju.

Do zrównoważonego rozwoju dojdziemy tylko poprzez budowanie globalnego partnerstwa na jego rzecz w duchu wzmocnionej globalnej solidarności, skupionej w szczególności na potrzebach najbiedniejszych osób i najbardziej wrażliwych grupach. Aby to osiągnąć ważna jest współpraca wszystkich państw, stron  i ludzi na całym świecie.